بازدید استادان

جمعی از استادان و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 10/2/94 از فعالیتهای اجرایی این مطالعه بازدید کردند.
دکتر اکبر فتوحی (استاد اپیدمیولوژی) از زحمات کارشناسان و عوامل اجرایی تقدیر و روند انجام معاینات را خوب و دقیق ارزیابی کردند.
در این بازدید تعدادی از اولیاء دانش آموزان نیز از تلاشهای مجریان و توجه به سلامت کودکان تشکر کردند.
گفتنی است معاینات چشم پزشکی، دندانپزشکی و … تاکنون برای 1375 دانش آموز در مناطق شهری و روستایی شاهرود انجام شده است.

شما ممکن است این را هم بپسندید